Academic Activity 2022

คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP เข้าเยี่ยมคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาการจัดการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากอาจารย์หมอประจำโครงการ ?
Message us