แสดงความยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ นางสาวเพชรรัตน์ ทองนำ

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
ขอแสดงความยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการนางสาวเพชรรัตน์ ทองนำ
ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
English Program admins together with teachers attend the welcome ceremony of the new deputy director of Mathayomwatsing School, Miss Petcharat Thongnam. ???
Message us