อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ Edsy AI Speaking Coach

การจัดอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ Edsy AI Speaking Coach ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ม.1/15-16

Message us