COURSE

ENGLISH PROGRAM CURRICULUM

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายวิชามัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน333
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม222
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน333
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม222
สุขศึกษา111
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)333
ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด)222
การงานและพื้นฐานอาชีพ222
IS222
สังคมศึกษา222
ภาษาจีน222
รวม262626
*จำนวนคาบ / สัปดาห์
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายวิชามัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์)มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์)มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน222
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม444
สุขศึกษา111
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)222
ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด)222
ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน)222
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
สังคมศึกษา222
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
การงานและพื้นฐานอาชีพ111
ฟิสิกส์444
เคมี333
ชีววิทยา333
ดาราศาสตร์222
การท่องเที่ยวและบริการ
ภาษาจีน
รวม282828
*จำนวนคาบ / สัปดาห์
รายวิชามัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์ภาษา)มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์ภาษา)มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์ภาษา)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน222
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม222
สุขศึกษา111
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)222
ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด)222
ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน)222
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ222
สังคมศึกษา222
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน222
การงานและพื้นฐานอาชีพ111
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ดาราศาสตร์
การท่องเที่ยวและบริการ444
ภาษาจีน222
รวม242424
*จำนวนคาบ / สัปดาห์
Message us