ALUMNI

ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 ปีการศึกษา 2565

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ปีการศึกษา 2565

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตร
1นายปัณณวิชญ์ กนกพรวณิชมหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนานาชาติ (MUICT)
2นายปุณย์ ชัยนิมิตรวัฒนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบริหารธุรกิจการตลาดดิจิตัล
3นายภูริพัฒน์ การะเกตุศึกษาต่อต่างประเทศ
4นายกรวิชญ์ แดงผ่องศรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิศวกรรม​ศาสตร์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
5นายภูกิจ วัฒนรังษีขจรมหาวิทยาลัยสยามศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
6นางสาวธนาภา ดิลกฤทธิ์ดำรง
7นางสาวลักษิกา จันทวงสีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาศาสตร์จิตวิทยาและการแนะแนว
8นางสาวปภาดา ทองดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์การละคร
9นางสาวฐิดา ธีรพุฒิกรมหาวิทยาลััยศรีนครินทรวิโรฒศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตร
1นายนันทพงศ์ ชนเสนีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุมเเละเครื่องมือวัด
2นายธนกฤต สืบสายลามหาวิทยาลัยรังสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์
3นายนนทกร ธนัญชยากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเภสัชศาสตร์เภสัชกรรมอุตสาหการ
4นายวลัญชทัศน์ ลีศิริวิทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
5นายวรชต ประเสริฐโสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมชีวการแพทย์
6นายระวี ยาดอร์
7นางสาวชยิสรา มีสวนทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
8นางสาวพิชชาอร ชะนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
9นางสาวมัญชรัศมิ์ คงโครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเภสัชศาสตร์เภสัชกรรมอุตสาหการ
10นางสาวศศิกานต์ กันยาโชติกุลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์
11นางสาวชุติกาญจน์ วงค์นันตามหาลัยแม่โจ้บริหารธุรกิจการจัดการบริหารธุรกิจ
12นางสาวณัฐนันท์ เอื้อโภศิณธ์มหาวิทยาลัยมหิดลบริหารธุรกิจการตลาด
13นางสาวกัลยากรณ์ สำเภาทิพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพบริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตร
1นายกฤตณศิลป์ สวยดีมหาวิทยาลัยมหิดลบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2นายชัชชัย บำรุงศักดิ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3นายฐิติกร โสภณานุรักษ์กุล
4นายปกป้อง สุวรรณมานะศิลป์
5นายปราการ กาญจนพัฒนา
6นายพุฒิเมธ เกียรติมณีศรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
7นายณัฐชนน ลิขิตอำนวยพร
8นายทิวากรณ์ กนกวนาวงศ์
9นายภัควลัญชญ์ พูนสิทธิศักดิ์
10นายณัฐเศรษฐ เจียสำราญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11นายธนัช หุ่นศิลป์
12นายฉัตรทนง ดิลกสิริชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศรีราชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13นางสาวญาดา เนตรสืบสายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิติศาสตร์กฏหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาาชาติ)
14นางสาวณัฐรินีย์ ฉัตรธนาวรรณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบริหารธุรกิจเพื่อสังคมการตลาด
15นางสาวปวิชญา ชนะศรีโยธิน
16นางสาวจิดาภา กิตติโชติกุล
17นางสาวผาสุก อังศุวิรุฬห์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจิตวิทยา
18นางสาวศศิภา เตชธารวิสิฐUESTC UniversityElectronic Science and Technology
19นางสาวธัญจิรา จุฬาวัฒนชาติ
20นางสาวศาลินดา อิงศรีสว่างมหาวิทยาลัยมหิดล
21นางสาวศิรภัสสร ศรีนวลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองวางแผนภาคและเมือง การผังเมืองบัณฑิต
Message us